ออกแบบห้องเรียนจากห้องเรียนจริงขนาด 8*8 เมตร ปรับปรุงให้ใหม่ให้เป็นห้องเรียน SMART CLASSROOM เพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เข้าสู้ยุคปฏิรูปการศึกษา การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Students Center)
Video Rating: / 5

التعليم المستقبلي
Video Rating: / 5